Wędliny i wędzonki przeznaczone na rynek krajowy

Na pytania redakcji miesięcznika „Rzeźnik Polski” odpowiada Małgorzata Książyk – Dyrektor Biura Prasowego MriRW

W wyniku działań podjętych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, po 1 września br. polscy producenci tradycyjnie wędzonych produktów mięsnych będą mogli stosować obecnie obowiązujące limity dla wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA). Stały Komitet do spraw Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt (SCoFCAH) działający przy Komisji Europejskiej 1 lipca br. zaopiniował pozytywnie projekt rozporządzenia wykonawczego Komisji Europejskiej w tej sprawie.
Obecne normy dla WWA (tj. benzo(a)piren na poziomie nie wyższym niż 5 µg/kg oraz suma WWA na poziomie nie wyższym niż 30 µg/kg) będą mogły mieć zastosowanie po 1 września br. wyłącznie dla tych tradycyjnie wędzonych produktów mięsnych, które będą umieszczane na rynku krajowym.
W ciągu trzech lat od zastosowania nowych przepisów, Komisja zastrzegła sobie prawo do ponownej oceny sytuacji. Okres ten powinien być więc wykorzystany przez producentów na modyfikację technologii wędzenia tak, aby skutkowała ona obniżeniem poziomów WWA tam, gdzie jest to możliwe, bez utraty typowych cech organoleptycznych danego produktu. W tym czasie na terytorium Polski będzie także kontynuowane monitorowanie poziomów WWA w tradycyjnie wędzonych produktach mięsnych.
Z uwagi na unijną procedurę legislacyjną, publikacji rozporządzenia Komisji należy się spodziewać nie wcześniej, niż w październiku br. po zaakceptowaniu przez Parlament Europejski. Niemniej jednak Komisja przewidziała zastosowanie przepisów z mocą wsteczną, tj. od dnia 1 września 2014 r.
W celu umożliwienia ich zastosowania na terytorium Polski konieczne będzie wydanie odpowiednich przepisów krajowych, nad opracowaniem, których rozpoczęto już prace w resorcie rolnictwa.
Ponadto, uprzejmie informuję, że Lista Produktów Tradycyjnych została utworzona na mocy ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (Dz. U. 2005 Nr 10, poz. 68 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 216, poz. 1368). Listę prowadzi Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi i marszałkowie województw. Zgodnie z nowelizacją ww. ustawy, która weszła w życie w dniu 6 stycznia 2009 r. na Listę wpisywane są produkty, których jakość lub wyjątkowe cechy i właściwości wynikają ze stosowania tradycyjnych metod produkcji, stanowią element dziedzictwa kulturowego regionu, w którym są wytwarzane, oraz są elementem tożsamości społeczności lokalnej. Za tradycyjne metody produkcji uważa się metody wykorzystywane co najmniej od 25 lat. Lista Produktów Tradycyjnych została stworzona w celu identyfikacji i promocji produktów wytworzonych tradycyjnymi metodami.
Zgodnie z tą ustawą, wnioski o wpis produktu składane są do Marszałków Województw. Za weryfikację wniosku o wpis produktu na Listę Produktów Tradycyjnych odpowiedzialny jest marszałek województwa. Dopiero po dokonaniu oceny formalnej przez marszałka województwa oraz oceny w zakresie spełniania przez produkt ubiegający się o wpis na LPT wniosek przesyłany jest ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych. Minister po otrzymaniu dokumentów dokonuje wpisu produktu na LPT. Wnioskodawcom przekazuje się pisemną informację potwierdzającą wpis produktu na Listę.
Ustawa nie określa terminów dla marszałków województw i ministra właściwego ds. rynków rolnych, w których wnioski o wpis powinny zostać ocenione. Został określony jedynie termin ustawowy 30 dni na wyrażenie opinii w zakresie spełniania przez produkt rolny, środek spożywczy lub napój spirytusowy, którego dotyczy wniosek o wpis na LPT, przez izbę gospodarczą zrzeszającą podmioty wytwarzające produkty tradycyjne. W przypadku niewydania opinii w terminie 30 dni wymóg zasięgnięcia opinii uważa się za spełniony. Zgodnie z art. 3 tej ustawy w sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267). Należy zaznaczyć, że każdy marszałek województwa sam określa sposób i tryb oceny wniosków o wpis. W niektórych województwach powołane są specjalne organy doradcze, które wydają opinię w zakresie spełniania przez produkt wymagań określonych w ustawie. Organy te działają na podstawie własnych regulaminów, w związku z powyższym termin oceny wniosków o wpis w poszczególnych województwach może się różnić. Ponadto należy zaznaczyć, że zarówno marszałek województwa jak i minister właściwy ds. rynków rolnych mogą wystąpić do wnioskodawcy o uzupełnienie lub wyjaśnienie, w wyznaczonym terminie, informacji zawartych we wniosku o wpis na LPT, co dodatkowo może przedłużyć termin oceny wniosku.
W związku z faktem, że wnioski o wpis na LPT składane są do właściwego miejscowo marszałka województwa, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie posiada obecnie informacji czy jest zwiększone zainteresowanie wpisaniem na LPT produktów wędliniarskich wędzonych oraz ile wniosków dotyczących produktów wędliniarskich czeka na wpis. W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oczekuje obecnie na wpis 1 wniosek dotyczący produktu wędliniarskiego wędzonego.
Lista Produktów Tradycyjnych znajduje się na stronie:

http://www.minrol.gov.pl/pol/Jakosc-zywnosci/Produkty-regionalne-i-tradycyjne/Lista-produktow-tradycyjnych/