Testo 105/205 – profesjonalne mierniki do pomiaru temperatury i pH w sektorze spożywczym.

W przemyśle spożywczym o jakości i trwałości produktu finalnego decyduje szereg czynników pojawiających się w trakcie całego cyklu prowadzącego od jego produkcji, przetwarzania, transportu, przechowywania, aż po zakup przez konsumenta. Podstawowym sposobem kontroli tych parametrów jest dobór właściwych narzędzi pomiarowych, które dostarczą informacji o rzeczywistych wartościach krytycznych, mających bezpośredni wpływ na produkt.

_

Temperatura
Temperatura to jeden z najważniejszych czynników mających wpływ na jakośd i trwałośd produktów spożywczych we wszystkich fazach jego wytwarzania i dystrybucji. Jej niewłaściwa wartośd odpowiada za przebieg procesów skutkujących psuciem produktów i pogorszeniem ich jakości. Dlatego też tak istotną sprawą jest dobór właściwego przyrządu pomiarowego do konkretnej aplikacji.

_

Termometr testo 105
Uniwersalny miernik temperatury z możliwością zastosowania trzech wymiennych sond pomiarowych. Jego ergonomiczny kształt i podświetlany wyświetlacz sprawia, że testo 105 jest idealnym termometrem mającym zastosowanie w produkcji, przyjęciu towarów na magazyn czy podczas dokonywania częstych powtarzających się pomiarów kontrolnych.

termometr testo 105

Foto.  Termometr testo 105.

Olbrzymią zaletą jest możliwośd wykorzystania 3 wymiennych sond temperatury: dwóch standardowych o długości 100 i 200 mm, oraz specjalnej do produktów mrożonych. Należy zwrócid uwagę, że w przypadku pomiaru produktów spożywczych głęboko zamrożonych, najwłaściwszym i jedynym właściwym rozwiązaniem jest wybór specjalnej, wzmocnionej sondy o konstrukcji „korkociągu”. Tylko ona umożliwi pomiar temperatury we wszelkiego rodzaju mrożonkach, bez konieczności nawiercania w nich wcześniej otworów.

Pomiar pH

Kolejnym istotnym elementem kompleksowej kontroli jakości żywności (np. mięsa) jest pomiar pH. Wartośd tego parametru jest jednym ze wskaźników jakości surowca mięsnego. Zależy od niego szereg właściwości, jak np. smak, barwa, wodochłonnośd, kruchośd i trwałośd. W związku z tym takie procesy jak m.in. rozbiór mięsa, dojrzewanie wędlin (np. kiełbas, salami), a także kontrola przyjmowanego surowca mięsnego (np. z ubojni do zakładu mięsnego) wymagają wiarygodnego i łatwego do wykonania pomiaru pH.

pHmetr testo 205

Pehametr testo 205 został zaprojektowany specjalnie dla przemysłu spożywczego. Jego ergonomiczny kształt i czytelny, podświetlany wyświetlacz powoduje, że testo 205 znajduje zastosowanie przy produkcji, sprawdzaniu produktów wprowadzanych do magazynu, jak i przy dokonywaniu powtarzających się serii pomiarów. Unikalnym rozwiązaniem jest fakt, że sonda pH posiada zintegrowany czujnik temperatury, który automatycznie kompensuje jej wartośd wpływającą na dokładnośd pomiaru pH. Dzięki temu użytkownik ma gwarancję wykonania precyzyjnych i bezbłędnych pomiarów.

pHmetr testo 205Foto. pHmetr testo 205

Elektrody pH, jeżeli nie są używane, muszą byd przechowywane w odpowiednich warunkach, w celu niedopuszczenia do wysuszenia powłoki membrany oraz diafragmy, a co za tym idzie ich uszkodzenia. Zamiast stosowad kłopotliwe płynne elektrolity (ryzyko rozlania, wycieku, skażenia medium pomiarowego, trudności w przechowywaniu itp.), elektrody pH Testo wyposażone są w kapsuły z elektrolitem żelowym. Poza niezaprzeczalną innowacyjnością i wygodą w stosowaniu, gwarantują dodatkowo długotrwała stabilnośd i żywotnośd elektrod pH. Pehametr testo 205 charakteryzuje się także niezwykle trwałą konstrukcją, co przy codziennej pracy jest niebywale ważną cechą urządzeo pomiarowych. Elektrody pH wykonane są w głównej mierze z plastiku, dzięki czemu są mniej podatne na uszkodzenia mechaniczne, niż większośd sond pH wykonanych całkowicie ze szkła. Zastosowanie diafragmy ze szczelinkami (a nie z porami), czyni elektrodę odporną na mikrocząsteczki „biozabrudzeo”, tak częste przy kontakcie z żywnością . Zastosowanie tego rodzaju rozwiązania gwarantuje użytkownikowi szybkie i łatwe czyszczenie sondy.


Testo Sp. z o.o.