Szybka metoda oznaczania Salmonella spp. przy użyciu systemu 3M do Detekcji Molekularnej MDS

Rok 2020 zaskoczył nas wszystkich i pokazał, że nigdy nie można być pewnym tego, co wydarzy się jutro, za tydzień, czy za rok. Nasze plany zostały przeorganizowane, wiele z nich zostało przesuniętych w czasie, niektóre nigdy nie zostaną zrealizowane. Dlatego z ogromną radością chcemy podzielić się z naszymi Klientami naszym sukcesem. Zgodnie z planem udało się wdrożyć w Laboratorium Intertek Poland nową, innowacyjną, a przede wszystkim szybką metodę oznaczania Salmonella spp. w produktach żywnościowych, paszach, próbkach środowiskowych z obszarów produkcji i obrotu żywnością, wymazach podeszwowych oraz kale zwierząt.

 

System 3MTM do Detekcji Molekularnej MDS (Molecular Detection System) to innowacyjna platforma badawcza umożliwiająca detekcję mikroorganizmów patogennych w przemyśle żywnościowym. Rozwiązanie firmy 3M stanowi unikalną i sprawdzoną kombinację technologii, która zapewnia uzyskanie rzetelnych wyników badań w jak najkrótszym czasie. System 3M MDS wykorzystuje metodę amplifikacji LAMP w połączeniu z reakcją bioluminescencji, umożliwiając wykonanie szybkich i pewnych analiz laboratoryjnych.

 

System 3M do Detekcji Molekularnej MDS jest jedynym komercyjnym przykładem połączenia technologii LAMP i reakcji bioluminescencji w diagnostyce drobnoustrojów chorobotwórczych przenoszonych przez żywność. Wykorzystanie Systemu 3M MDS pozwala na jednoczesną detekcję głównych patogenów pokarmowych, takich jak: Salmonella spp., Listeria spp., Listeria monocytogenes, E. coli O157 (wraz z H7), Campylobacter spp., Cronobacter spp., shigatoksycznych szczepów E. coli (STEC), zarówno w próbkach żywności, pasz, wymazach środowiskowych oraz w obszarach produkcji pierwotnej.
Ujednolicony protokół badawczy dla wszystkich patogenów oraz zastosowanie najnowszych technologii w Systemie 3M MDS przyczyniły się do znacznego skrócenia czasu do wydania wyników analizy (<24 godz.). Ponadto, dla wybranych próbek spożywczych, np. surowe mięso, drób oraz wołowina, istnieje możliwość uzyskania wyniku badania dla parametrów Salmonella spp. oraz E. coli O157 w czasie krótszym niż 12 godz.

 

Zastosowana w Systemie 3M MDS metoda LAMP (ang. Loop-Mediated Isothermal Amplification) jest nowatorską techniką biologii molekularnej, która polega na reakcji amplifikacji (powieleniu) wybranych fragmentów DNA patogenów w warunkach izotermicznych. Cechą wyróżniającą metodę LAMP jest jej wysoka czułość, specyficzność i dokładność. W czasie trwania reakcji wykorzystywanych jest od 4 do 6 starterów, zaś do amplifikacji materiału genetycznego dochodzi wyłącznie wówczas, gdy startery rozpoznają od 6 do 8 specyficznych sekwencji DNA badanego patogenu. Ponadto, amplifikacja LAMP przeprowadzana jest przez polimerazę Bst (izolowaną z Bacillus stearothermophilus) o zdolności do przemieszczania (wymiany) nici DNA, oraz aktywności niewrażliwej na znane inhibitory amplifikacji obserwowane często w innych technikach molekularnych (np. PCR).

 

Amplifikacja LAMP zachodzi w sposób ciągły, w stałej i niezmiennej temperaturze (ok. 60oC), bez konieczności cyklicznego powtarzania etapów grzania i chłodzenia mieszaniny reakcyjnej oraz wielokrotnego przyłączania i odłączania enzymu polimerazy. Do amplifikacji docelowego fragmentu DNA drobnoustroju techniką LAMP dochodzi zatem w sposób bardzo wydajny i mniej podatny na interferencję.

 

W celu wykrycia produktów amplifikacji DNA w Systemie 3M MDS wykorzystano reakcję bioluminescencji, w której biorą udział produkty uboczne replikacji DNA patogenu. Detekcja bioluminescencji jest wydajna, niezawodna i umożliwia odczyt wyniku w czasie rzeczywistym, a co najważniejsze, jest niewrażliwa na zakłócenia pochodzące z badanej próbki.  Wiarygodność Systemu 3M MDS została potwierdzona licznymi walidacjami niezależnych jednostek certyfikujących o zasięgu międzynarodowym, np.: AOAC® International oraz NF Validation (AFNOR Validation – zgodnie z EN ISO 16140-2 w odniesieniu do metod referencyjnych wymienionych w załączniki I Rozporządzenia Komisji WE nr 2073/2005). Efektem szerokiego uznania Systemu 3M MDS jest również oficjalne zatwierdzenie i rekomendowanie tej metody badawczej do rutynowej detekcji i identyfikacji patogenów w przemyśle żywnościowym (np. Salmonella spp., Listeria monocytogens), przez wiele niezależnych jednostek i organów kontrolnych, np. Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (ang. USDA – FSIS).
System 3M do Detekcji Molekularnej został pozytywnie zaopiniowany przez Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach (PIWet) w kierunku wykrywania pałeczek Salmonella spp. oraz Listeria monocytogenes. Ponadto, metoda 3M MDS w celu wykrywania bakterii z rodzaju Salmonella spp. została zamieszczona w wykazie wyrobów do diagnostyki in vitro stosowanych w medycynie weterynaryjnej, który jest prowadzony przez Głównego Lekarza Weterynarii.

 

Przytoczone cechy oraz ogromny potencjał rozwiązań i nowoczesnych technologii firmy 3M sprawiają, że System do Detekcji Molekularnej MDS znajduje bardzo szerokie zastosowanie w sprawnej, dokładnej i wysoce czułej detekcji drobnoustrojów chorobotwórczych w przemyśle żywnościowym.

 

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani prosimy o kontakt z naszym działem Obsługi Klienta:
Telefon: +48 24 235 71 81
laboratorium.polska@intertek.com

Artykuł powstał we współpracy z firmą 3M, producentem Systemu MDS.