Nowa wersja 8 STANDARDU IFS Food już dostępna!

IFS – International Featured Standards ma przyjemność ogłosić publikację nowej 8 wersji Standardu IFS Food. Z Beatą Studzinską-Marciniak Standard Managerem IFS Poland rozmawia Katarzyna Salomon

 

IFS Food jest liderem w standardach certyfikacji bezpieczeństwa i jakości żywności w Europie i jest akceptowany przez wiodące firmy detaliczne i hurtowe na całym świecie. Wspólnie z ekspertami reprezentującymi dostawców żywności, sieci handlowe i jednostki certyfikujące w różnych komitetach IFS została opracowana nowa wersja głównego standardu IFS, biorąc pod uwagę najnowsze osiągnięcia, przepisy i potrzeby wszystkich interesariuszy. Szczególna uwaga została zwrócona na to, aby praca ze standardem była łatwiejsza, bardziej efektywna i praktyczna dla audytorów i firm.

 

Jest to nowa, kolejna wersja Standardu IFS Food w krótkim czasie. Z czego wynika fakt wydania kolejnej wersji?
Zaktualizowaliśmy standard IFS Food, aby dostosować go do aktualnych trendów, przepisów i oczekiwań w branży spożywczej, a w procesie rewizji uwzględniliśmy opinie naszych interesariuszy. Dzięki tym informacjom IFS Food w wersji 8 stał się bardziej spójny, ma przejrzystą strukturę i jest wygodny w pracy.

 

Czego możemy się spodziewać w nowej wersji? Czy to rewolucja czy ewolucja?
Zdecydowanie jest to doszlifowanie obecnej wersji, jednakże z kluczowymi zmianami, które usprawniają użytkownie standardu w firmie jak i proces certyfikacji. Nowa wersja standardu daje większą jasność, co do tego, czego oczekujemy od firm podczas przeprowadzania audytów.
Spoglądając okiem audytora, chciałabym zwrócić uwagę na fakt, iż w nowej wersji zweryfikowaliśmy używane słownictwo. Teraz jasno wskazujemy użytkownikowi, gdzie wymagamy udokumentowanej oceny ryzyka i procedur, a gdzie uznajemy za wystarczające stosowaną praktykę jako tzw. podejście oparte na ryzyku. Poza tym skonstruowaliśmy tak wymagania, by jasno wskazać, kiedy wymienione punkty są obowiązkowe do wdrożenia, a które są jedynie przykładem do stosowania. W ten sposób przyczyniliśmy się do jasnej interpretacji wymagań, a prawidłowe zrozumienie „check listy” jest kluczem do efektywnego wdrożenia w praktyce i obiektywnej oceny firmy podczas audytu. Jedną z najważniejszych zmian jest to, że znów będziemy wykonywać „Audyt IFS Food” a nie „Ocenę IFS Food Assessment”. Wracamy do słowa „audyt” dostosowując się do Normy ISO 2203-2, jako dokumentu normatywnego. Wracamy również do oceny „B” jako odchylenia. Taka interpretacja jest bardziej jednoznaczna dla wszystkich zaangażowanych użytkowników naszego standardu. Oczywiście uaktualniliśmy naszą broszurę «The IFS Scoring System – Driving Continuous Improvement», która wyjaśnia nowy system punktacji bardziej szczegółowo.W nowej wersji certyfikowana firma, będziecie zobowiązana do przedstawienia celów dla każdego z czterech wymiarów kultury bezpieczeństwa żywności. W rozdziale 2 standardu znajdują się odpowiednie wymagania. Nasz arkusz informacyjny dotyczący kultury bezpieczeństwa żywności, dostępny na stronie internetowej IFS, zawiera przegląd tego tematu.

 

A czy w bardzo dyskutowanym na rynku temacie, co do sposobu obliczania terminu, w którym firma ma obowiązek przejść audyt niezapowiedziany, możemy spodziewać się wskazówek?
Zgodnie z wymaganiami Benchmarkingu GFSI, przeprowadzenie co trzeciego audytu niezapowiedzianego jest obowiązkowe. W wersji 8 wyjaśniamy sposób liczenia niezapowiedzianych audytów. Szczegóły znajdują się w rozdziale 2.4.2, część 1.
Audyt niezapowiedziany zwiększa wiarygodność procesu audytu. Daje obiektywny dowód tego, że firma codziennie wdraża wymagania IFS. Wprowadzamy status IFS Star, aby wskazać, że audyt został przeprowadzony bez zapowiedzi. Świadczy to o wyjątkowym zaangażowaniu klientów. Gwiazda będzie widoczna w bazie danych IFS oraz na certyfikacie IFS. W tym celu stworzyliśmy również specjalne logo, które będzie umieszczone na certyfikacie IFS Food.

 

Od kiedy będzie obowiązywać nowa wersja Standardu IFS Food i kiedy możemy spodziewać się wersji polskiej?
Audyty IFS Food w wersji 8 będą możliwe od 1 lipca 2023 r. i staną się obowiązkowe dla wszystkich certyfikowanych firm od 1 października 2023 r.
Ogólnie rzecz biorąc, możliwość stosowania wersji 7 kończy się 30 września 2023 r. W niektórych wyjątkowych sytuacjach IFS Food wersja 7 może być stosowana po 1 października 2023 r. Ogólne dopuszczenie tych wyjątków kończy się 30 września 2024 roku. Oto przegląd:
– W przypadku niezapowiedzianych audytów: Wersja 8 ma zastosowanie, gdy okno audytu rozpoczyna się 1 lipca lub później.
– Dla audytów w wielu lokalizacji: Należy audytować lokalizacje i centralę główną według tej samej wersji standardu. Po 1 października 2023 r. wersja 8 obowiązuje dla wszystkich audytów przeprowadzanych w centrali głównej.
– Dla audytów ponownych (follow up): Gdy audyt «główny» odbył się według wersji 7 przed.
– 1 października 2023 r., dla audytu ponownego obowiązuje wersja 7.
– Dla audytów rozszerzających: Gdy audyt «główny» odbył się według wersji 7 przed. 1 października 2023 r., wersja 7 obowiązuje również przy audycie rozszerzającym.

 

Wersja polska Standardu IFS Food v8 jest przewidziana jeszcze w tym miesiącu. W tej chwili pracujemy nad ostatecznym zatwierdzeniem tłumaczenia.

 

 

Czy firmy mogą liczyć na wsparcie IFS w temacie dostosowania się do nowej wersji standardu?
Otrzymaliśmy wiele zapytań w tym temacie. Nasz zespół wychodzi naprzeciw oczekiwaniom firm. Zaproponowaliśmy jednostkom certyfikującym wspólne webinary z ich klientami na temat nowej wersji.
Zorganizujemy sesje informacyjne online w języku polskim, aby przedstawić Państwu przegląd głównych zmian i jak przygotować się do audytów do wersji 8. Jednostki certyfikujące będą informować o tym swoich klientów. Prosimy zapytać swoją jednostkę certyfikującą o szczegóły.

 

Czy jakieś inne materiały do samodzielnego studiowania będą dostępne?
Oprócz webinarów, zapraszamy do zapoznania się z licznymi materiałami pomocniczymi, które są dostępne bezpłatnie na naszej nowej, odświeżonej i bardziej intuicyjnej stronie internatowej:
https://www.ifs-certification.com/en/

 

Najważniejszy dokument: Comparison of the checklists
Przede wszystkim jest już dostępna lista porównawcza wersję IFS Food V7 i IFS Food v8 (Comparison of the checklists). W dokumencie tym znajduje się porównanie list kontrolnych IFS Food w wersji 7 i 8, aby można było zobaczyć zmiany w podziale na wymagania.

 

Inne przewodniki
Jako IFS wydaliśmy kilka przewodników dotyczących tematów często spotykanych podczas audytów. Oferujemy między innymi następujące opracowania:
– Pest Control Guideline (Wytyczne dotyczące zwalczania szkodników). Ten przewodnik cieszy się ogromnym zainteresowaniem.
– Wytyczne dotyczące zarządzania ciałami obcymi.
– Zapobieganie Listerii.

 

Platforma: IFS Pathway
Certyfikowane firmy mogą również korzystać z platformy IFS Pathway. Na tej platformie znajdują się wartościowe zasoby dające praktyczne wskazówki, dzięki którym można pogłębić swoją wiedzę na temat konkretnych tematów technicznych dotyczących zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności.

 

Nowe oprogramowanie IFS wspierające audyty wewnętrzne i raportowanie
Wraz z nową wersją oferujmy również nowe oprogramowanie – IFS auditXpress Neo. Znacząco ułatwia ono raportowanie audytów wewnętrznych. Nowa wersja oprogramowania będzie dostępna bezpłatnie. IFS auditXpress Neo będzie szybszy, bardziej intuicyjny i przejrzyście ułożony oraz ułatwi współpracę z jednostką certyfikującą.

 

IFS Risk Management Package
Na koniec chciałabym wspomnieć o unikalnym pakiecie IFS Risk Management Support Package: pomaga on budować świadomość ryzyka w łańcuchu dostaw, wspiera w analizowaniu i monitorowaniu tego ryzyka oraz daje wskazówki dotyczące postępowania z nim. W jego skład wchodzi program IFS Trend Risk Monitor, WordCloud, miesięczny raport Trend Risk Report, wytyczne dotyczące ograniczania oszustw żywnościowych oraz broszura Food Fraud Factsheets.

 

Dziękuję za rozmowę.