Mysław S.A. mocno na plusie

Zakłady Mięsne Mysław S.A., notowana na NewConnect śląska spółka sektora mięsnego, zakończyła drugi kwartał znaczną zwyżką wyników. Przychody ze sprzedaży wyniosły 26,3 mln zł a zysk netto 1,9 mln zł. W porównaniu do analogicznego okresu w 2013 r. wskaźnik EBITDA wzrósł o 60%, osiągając kwotę 2,9 mln. zł. Progres objął także półrocze – narastająco obroty osiągnęły poziom 49,8 mln zł, a zysk netto 2,7 mln zł.

Główne przychody spółka wygenerowała ze sprzedaży produktów wysokomarżowych. Na wynik miała też wpływ obniżka cen surowca wieprzowego, stanowiącego podstawę produkcji Mysława.

Strategia grupy zakłada rozwijanie dotychczas prowadzonej działalności m.in. poprzez poszerzanie oferty produktów z wykorzystaniem środków z emisji papierów wartościowych. W minionym kwartale Mysław przeprowadził emisję akcji, pozyskując 2 mln zł na finansowanie działalności.
W lipcu odbył się debiut papierów na rynku NewConnect. Do obrotu trafiło 14.301.082 walorów. Grupa uplasowała także z sukcesem ofertę 35 tys. obligacji za kwotę 3,5 mln zł. Mimo wakacji popyt okazał się tak duży, że zapisy zostały zredukowane o 12,3%.

– Strategiczne kroki poczynione we wcześniejszych okresach i efektywne wykorzystywanie środków z emisji akcji zaczynają przynosić efekty – mówi  Teresa Jochemczyk, Prezes Zarządu Mysław S.A. Pozyskany kapitał wspiera inwestycje, dzięki którym możemy generować większą sprzedaż. Znając potencjał Grupy Mysław S.A., ze spokojem i optymizmem patrzymy w przyszłość. Nasz klucz do sukcesu to nowe produkty i ciągły wzrost sektora, w którym działamy – podkreśla Jochemczyk.

Mysław zapowiada wprowadzanie do szerokiej sprzedaży nowych produktów – gotowych dań obiadowych, past i pasztetów.  Także otoczenie rynkowe sprzyja rozwojowi. Według opublikowanego w kwietniu 2014 raportu Komisji Europejskiej, poprawa sytuacji ekonomicznej w Europie wpłynie na stopniowy wzrost spożycia mięsa. W przeliczeniu na osobę w 2013 r. było ono najniższe od 11 lat i wyniosło 64,7 kg rocznie. Do 2023 r. wzrośnie ono najprawdopodobniej do 66,1 kg na osobę. Najszybciej będzie rosło spożycie mięsa drobiowego ze względu na jego niskie ceny oraz wysoką wartość zdrowotną.  Według prognoz Komisji w 2023 r. jego produkcja będzie o 9% wyższa niż średnio w latach 2010 – 2012 i osiągnie 13,6 mln ton.

Firma nie planuje dłuższego pobytu na NewConnect i jeszcze w tym roku do Komisji Nadzoru Finansowego ma trafić prospekt spółki w związku z planami przeniesienia notowań na rynek główny GPW. Zarząd Mysława nie wyklucza, że zmianie rynku będzie towarzyszyć nowa emisja akcji.


***
Historia Spółki – 129 lat tradycji:

1885 – utworzenie w Mysłowicach Centralnej Targowicy (handel żywymi zwierzętami).
1919 – rozpoczęcie funkcjonowania rzeźni miejskiej.
1945 – rozpoczęcie działalności w formie przedsiębiorstwa państwowego w ramach struktur okręgowego przedsiębiorstwa w Katowicach zajmującego się ubojem, rozbiorem i produkcja mięsa
1993 – zaprzestanie działalności przedsiębiorstwa państwowego
1993 – utworzenie Poprzednika Prawnego Mysław S.A – spółki z o.o., przez pracowników przedsiębiorstwa państwowego Zakłady Mięsne Mysłowice.
1994 – wejście do spółki inwestora strategicznego: Lucjana Pilśniaka i dokapitalizowanie Spółki oraz uruchomienie produkcji w zakładzie dzierżawionym od Zarządu Komisarycznego przedsiębiorstwa państwowego.
1997 – zakup przez spółkę przedsiębiorstwa od Zarządu Komisarycznego przedsiębiorstwa państwowego.
2004 – rozpoczęcie budowy nowego zakładu zgodnego z normami Unii Europejskiej.
2005 – oddanie do użytkowania nowego zakładu o zdolnościach produkcyjnych 60 ton dziennie produkcji wyrobów i otrzymanie wymaganych zezwoleń do prowadzenia działalności.
2012 – otrzymanie pozytywnej decyzji z Komisji Europejskiej w sprawie możliwości udzielenia przez państwo polskie pomocy publicznej w postaci pożyczki z Agencji Rozwoju Przemysłu w kwocie 10.000 tys. zł.
2012 – złożenie roszczenia do ubezpieczyciela do zapłaty odszkodowania spółce w wysokości 18.000 tys. zł.
z tytułu wyrządzonych szkód poprzez nienależyte wykonanie umowy poprzez zawezwanie do próby ugodowej (ugoda nie została zawarta).
2012 – otrzymanie pożyczki z Agencji Rozwoju Przemysłu w kwocie 10.000 tys. zł. i przeznaczenie części środków na spłatę pożyczki  na ratowanie w kwocie 3.700 tys. zł., a pozostałej części na realizację programu restrukturyzacji.
2013 – przeprowadzenie emisji obligacji serii A w kwocie 1.690 tys. zł.
2013 – przeprowadzenie emisji obligacji serii B w kwocie 1.370 tys. zł.
2014 – przekształcenie Poprzednika Prawnego Mysław S.A. (Zakłady Mięsne Mysław sp. z o.o.) w spółkę akcyjną na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy, w dniu 18 lutego 2014 roku.
2014 – zakup 99 szt. udziałów spółki Mysław sp. z o.o., co łącznie z posiadanymi udziałami uprawnia do 99,99% głosów na WZ i stanowi 99,9% udziału w kapitale zakładowym.
2014 – przeprowadzenie emisji akcji serii C i uzyskanie środków finansowych w kwocie 1 999 205 zł.
2014 – przeprowadzenie emisji akcji serii D i E  skierowanych do dostawców i spłata zobowiązań Emitenta w kwocie 3 775 649,50 zł.
2014 –debiut na rynku NewConnect.