KRD-IG oficjalnym reprezentantem Polski na spotkaniu Grupy Prognostycznej KE ds. Drobiu i Jaj w Brukseli

Aby prognozować kierunki rozwoju rynku rolnego w oparciu o rzetelne informacje, Komisja Europejska organizuje cykliczne spotkania oficjalnych krajowych reprezentantów różnych sektorów branży rolno-spożywczej. W dniu 13 listopada 2017 w Brukseli miało miejsce posiedzenie, podczas którego dyskutowano na temat perspektyw rozwoju unijnego sektora drobiarskiego w 2018 roku. Polskę reprezentowała Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza, a w spotkaniu uczestniczyli Łukasz Dominiak (Dyrektor Generalny KRD-IG) oraz Eugeniusz Wencek (Kierownik Działu Hodowli i Oceny Drobiu KRD-IG).

_
Forecast Working Group On Poultrymeat & Eggs – pod taką nazwą odbyło się spotkanie Grupy Prognostycznej ds. Drobiu i Jaj, organizowane przez Komisję Europejską, mające na celu wypracowanie prognoz dla tego sektora. Podczas spotkania, w którym KRD-IG była oficjalnym reprezentantem Polski, wypracowano istotne wnioski związane z rynkiem drobiarskim, podsumowano obecną sytuację branży i opracowano prognozę na rok 2018. Tematyka obrad koncentrowała się wokół poziomu produkcji i handlu zagranicznego w poszczególnych państwach UE-28, a także konsumpcji i trendów rynkowych na przestrzeni ostatnich lat. Ciekawym uzupełnieniem informacji była prezentacja Komisji Europejskiej nt. sytuacji na rynku światowym, w tym wzrostu znaczenia sektora drobiarskiego w Rosji.

– Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza została zaproszona na spotkanie prognostyczne KE już po raz drugi w tym roku. Tym razem dyskutowaliśmy na temat prognozy rynkowej na rok 2018. Nasza Izba oficjalnie reprezentowała Polskę i interesy krajowego sektora drobiarskiego. Cieszę się, że KRD-IG została w ten sposób doceniona i obdarzona zaufaniem. Udział w tego rodzaju spotkaniach pozwala nam przyjrzeć się bliżej rynkowi, wskazywać na szanse rozwoju branży, ale też zwracać uwagę na zagrożenia i wspólnie analizować zmieniającą się sytuację zarówno na rynku unijnym, jak i na rynkach państw trzecich. Co ważne, przyjazd do Brukseli daje nam unikalną szansę na wymianę bezpośrednich informacji ze specjalistami rynku drobiarskiego z całej unii europejskiej – mówi Łukasz Dominiak, Dyrektor Generalny Krajowej Rady Drobiarstwa-Izby Gospodarczej.

_

Przedstawiciele KRD-IG są często zapraszani na różnego rodzaju spotkania organizowane przez Komisję Europejską, m.in. w obszarze prognozowania sytuacji rynkowej, zarówno w perspektywie krótko, jak i średniookresowej. Wcześniejsze posiedzenie pod nazwą „Medium-term outlook for the EU agricultural commodity markets”, które odbyło się w dniach 19-20 października 2017 roku, miało charakter warsztatów dotyczących prognozy średniookresowej dla głównych sektorów branży rolno-spożywczej, a wyniki tego spotkania stanowić będą podstawę do opracowania raportu Komisji Europejskiej odnoszącego się do prognozy rynkowej w perspektywie do 2030 roku. Do udziału w warsztatach i wygłoszenia prelekcji zaproszony został Dyrektor Generalny KRD-IG, Łukasz Dominiak, jako jedyny przedstawiciel unijnego sektora drobiarskiego.
Medium Outlook w Brukseli podzielone było na sesje dyskusyjne, dedykowane poszczególnym sektorom rynku. W wyniku obrad powstanie opracowanie Komisji Europejskiej na temat przewidywanej sytuacji w sektorze rolno-spożywczym.

_

Na zdjęciu: Łukasz Dominiak oraz Eugeniusz Wencek. KRD-IG.