SARS-CoV-2 – najważniejsze informacje i wymogi

Gdzie można znaleźć informacje i zalecenia dla producentów żywności?
Główny Inspektorat Weterynarii przygotował na stronie internetowej dedykowaną zakładkę dotyczącą koronawirusa, która jest dostępna pod linkiem: https://www.wetgiw.gov.pl/inspekcja-weterynaryjna/koronawirus
W tej zakładce opublikowane zostały najważniejsze zalecenia dla producentów żywności oraz na bieżąco dodawane są linki do stron innych instytucji krajowych i międzynarodowych, na których publikowane są m.in. wytyczne dla producentów żywności (w tym strony Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz Komisji Europejskiej).
 
Czy żywność może być źródłem koronawirusa?
Zgodnie z informacją Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) obecnie nie ma dowodu, że żywność jest źródłem lub jedną z dróg przenoszenia wirusa. Również dotychczasowe doświadczenia związane z występowaniem koronawirusów wskazują, że przenoszenie wirusów poprzez żywność nie występowało. Jednakże, biorąc pod uwagę aktualny stan wiedzy nt. koronawirusa, w warunkach doświadczalnych może on utrzymywać się do 24 godzin na tekturze i do kilku dni na twardych powierzchniach, takich jak stal i plastik, nie ma natomiast dowodów, że skażone opakowania przenoszą infekcję. Niemniej jednak trzeba mieć na uwadze ryzyko, że wirus obecny na skórze może być przeniesiony do układu oddechowego (na przykład podczas dotykania twarzy). Tym samym osoby zajmujące się pakowaniem, a także konsumenci, powinny przestrzegać wskazówek organów zdrowia publicznego dotyczących dobrych praktyk higienicznych, w tym regularnego i skutecznego mycia rąk.
 
Jakie są najważniejsze wymogi dla producentów żywności?
Przede wszystkim należy mieć na uwadze obowiązujące przepisy rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, które wprowadza dodatkowe wymogi odnoszące się m.in. do prowadzenia działalności przez przedsiębiorców, w tym zakłady produkujące żywność. Przepisy te są na bieżąco aktualizowane i zmieniane w zależności od bieżącej sytuacji oraz analiz dotyczących możliwego rozwoju epidemii. Dodatkowe środki, w razie konieczności, mogą być też nakładane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, która jest organem właściwym do podejmowania decyzji w przypadku podejrzenia zakażenia człowieka koronawirusem SARS-CoV-2.
 
Na co zakłady powinny zwrócić szczególną uwagę?
Podstawową drogą przenoszenia wirusa jest droga kropelkowa (podczas kaszlu, kichania czy oddychania), tym samym priorytetem powinno być niedopuszczenie osób zakażonych do pracy w zakładzie. Pracownicy powinni być zobowiązani do informowania o złym stanie zdrowia, a osoby, które mają nawet łagodny kaszel albo gorączkę, nie mogą być dopuszczane do pracy, w tym do kontaktu z surowcem lub produktem (dotyczy to również kierowców firm zewnętrznych i osób nie będących bezpośrednio pracownikami firmy). Szczególny nacisk powinien być położony na stosowanie ogólnych zasad higieny oraz zapewnienie, że nie tylko pracownicy, ale też pozostałe osoby mające wstęp na teren zakładu mają dostęp do miejsc, w których mogą umyć i zdezynfekować ręce. Istotne jest również zagwarantowanie pracownikom dostępu do niezbędnych środków ochrony osobistej, a także, o ile to tylko możliwe, zapewnienie odpowiedniej odległości między stanowiskami pracy lub dodatkowych barier. W pomieszczeniach wspólnych, w których gromadzą się pracownicy (np. stołówki, szatnie, pomieszczenia socjalne) należy pamiętać o zachowaniu bezpiecznego dystansu między pracownikami.
Przeanalizowane powinny zostać także wewnętrzne procedury czyszczenia i dezynfekcji powierzchni roboczych, podłóg, maszyn, ale także innych powierzchni takich jak biurka i stoły oraz przedmiotów np. telefonów, klawiatur. Wskazana jest również zwiększona częstotliwość wykonywanych zabiegów mycia i dezynfekcji powierzchni, a także zmienianie stosowanych środków dezynfekcyjnych. W procedurach zakładowych powinna być również uwzględniona dodatkowa dezynfekcja powierzchni, w przypadku jeśli u któregoś z pracowników stwierdzone zostanie zakażenie koronawirusem. Powinna być także przygotowana procedura na wypadek kiedy któryś z pracowników zachoruje, uwzględniająca możliwość odizolowania takiej osoby w oddzielnym pomieszczeniu, konieczność ograniczenia kontaktów takiej osoby z innymi pracownikami, sposób informowania Państwowej Inspekcji Sanitarnej o podejrzeniu choroby.
 
Dziękuję za rozmowę.